ON ROAD - cyklistika - cyklistická výbava

Marek Suchánek, Lafayettova 7, 772 00 Olomouc, tel.:585 228 849, IČ: 11533820, DIČ: CZ7101255381, e-mail: shop@onroad.cz, web: www.onroad.cz


podrobné hledání

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ON ROAD I SHOP, jehož provozovatelem je ON ROAD OLOMOUC. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny ON ROAD I SHOP jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu ON ROAD I SHOP kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku).
 • ON ROAD I SHOP si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován E-mailem, nebo telefonicky.
 • Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem , celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem , v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.
 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce.

IV. Nedoručené zásilky

 • Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.
 • Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
 • Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme . Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v ON ROAD I SHOP možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

V. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny
 • ON ROAD I SHOP a právním řádem platným v České republice.
 • Reklamační řád internetové prodejny ON ROAD I SHOP je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného 100 kč, při nákupu nad 5000 kč je poštovné a balné zdarma) uvedenou na stránkách internetové prodejny ON ROAD I SHOP, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

VI. Reklamační řád

 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
 • Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci E-mailem nebo písemně.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: ON ROAD OLOMOUC, Havelkova 3, 77200 Olomouc, resp. na E-mailové adrese: onroad@onroad.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

 • jméno kupujícího
 • adresu
 • E-mail
 • číslo objednávky
 • podrobný popis závady
 • popis, jak závada vznikla

 

 • Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží.Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
  V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace , hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí ON ROAD. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí ON ROAD poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí ON ROAD.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V prodejně v ulici Havelkova provádíme servis kol všech značek a typů.

 

OD 27.12.2017

DO 26.01.2018

DOVOLENÁ

Zimní provozní doba:  

Po     10 - 12   a  13 - 17

Út      10 - 12   a  13 - 17

St      10 - 12   a  13 - 17

Čt      10 - 12   a  13 - 17

Pá      10 - 12   a  13 - 17

       So    ZAVŘENO          

tel.:  588 188 849

e-mail:    onroad@onroad.cz

MERIDA 2016 BIG.NINE 7000
Cena: 76 990 Kč s DPH
GT 2012 Avalanche 1.0 Disc
Cena: 15 990 Kč s DPH
MERIDA 2016 BIG.NINE 500
Cena: 23 990 Kč s DPH
MERIDA 2016 BIG.NINE 6000
Cena: 66 990 Kč s DPH
MERIDA 2017 BIG.NINE 20-D
Cena: 14 490 Kč s DPH
MERIDA 2015 BIG.NINE XT
Cena: 57 990 Kč s DPH
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality